Regulamin

1. Postanowienia ogólne:

Właścicielem sklepu internetowego www.stylovesklep.pl jest firma:
Stylove Emilia Tomaszczyk
Żołnierzy II Armii WP 32
68-131 Witoszyn
NIP: 924 186 59 47

2. Konto:

– Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
– Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży:

– Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:
a) założenie konta z loginem i hasłem
b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.
– W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
– Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
– W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
– Sklep www.stylovesklep.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
– Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
– Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
– Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

4. Warunki płatności:

– Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
– Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3302 7889 4883

5. Termin płatności:

– W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
– W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

6. Wysyłka zamówienia:

– W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze.
– W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy, nie później niż w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze.

7. Dostawa zamówienia:

– Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
– Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
– Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).
– Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. Reklamacje i zwroty:

– Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@stylovesklep.pl lub pocztą polską na adres Stylove Emilia Tomaszczyk, ul. Żołnierzy II Armii WP 32, 68-131 Witoszyn.
– Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Stylove Emilia Tomaszczyk, ul. Żołnierzy II Armii WP 32, 68-131 Witoszyn wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.stylovesklep.pl.
– Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.
– Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.stylovesklep.pl oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
– Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

9. Prawo odstąpienia od umowy:

- Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@stylovesklep.pl lub Pocztą Polską na adres Stylove Emilia Tomaszczyk, ul. Żołnierzy II Armii WP 32, 68-131 Witoszyn.
– Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
– W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Stylove Emilia Tomaszczyk, ul. Żołnierzy II Armii WP 32, 68-131 Witoszyn.
– Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
– Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Przesyłki pobraniowe nie będą odbierane.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców:

– Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
– Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
– W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. Postanowienia końcowe:

- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Objaśnienie:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod www.stylovesklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA– Stylove Emilia Tomaszczyk, ul. Żołnierzy II Armii WP 32, 68-131 Witoszyn, NIP 924 186 59 47.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.stylovesklep.pl

Formularz kontaktowy
  •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl